Artikel

Mijn uitvaarttestament

Mijn gegevens

 • Naam
 • Geboorteplaats
 • Mijn geboortedatum
 • Mijn huidige adres
 • Ziektekostenverzekering
 • Burgerservicenummer
 • Naam bank en rekeningnummer
 • Pensioenfonds
 • Verzekeringen, polisnummers
 • Begrafenisverzekering of aparte spaarrekening
 • Wie is handelingsbevoegd in financiële zaken?
 • Wachtwoorden van mijn
  • PC
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
 • Huisarts
 • Wel of niet reanimeren? (datum vermelden)
 • Registratie in het donorregister?
 • Is er een levenswensverklaring?

Genealogie

 • Naam, geboorteplaats en -datum en sterfplaats en -datum van mijn ouders
 • Korte typering van mijn ouders
 • Eventueel herhalen over grootouders en overgrootouders

Belangrijke beschikkingen

 • Al of niet aanwezig zijn van een testament. Waar?
 • Gegevens notaris
 • Gegevens testamentair executeur (kan familielid, vriend of vriendin zijn, mits vastgelegd door notaris)
 • Opbergplaats van trouwboekje, pas, codicil (een schriftelijke beschikking van kleinere zaken dan huis en auto, ondertekend en gedateerd)
 • Wanneer er geen codicil is, kan hier vastgelegd worden welke dingen aan wie nagelaten worden
 • Eventueel opdrachten voor voldoen van openstaande rekeningen
 • Eventuele voogdij voor kinderen (moet vastgelegd zijn in testament, anders beslist de kantonrechter in overleg met de familie)
 • Naar wie mag de sleutel van het huis/de kamer?

Wensen bij een langer ziekbed

 • Er mag wel/niet openlijk over mijn ziekte en de prognose gesproken worden
 • Ik wil zolang mogelijk thuisblijven: ja/nee
 • Alle bezoek is welkom, na overleg met mijn naasten: ja/nee
 • Voor belangrijke beslissingen, die ik niet meer zelf kan nemen heb ik gevraagd.
 • De volgende dingen zou ik nog graag doen
 • Van de volgende plaatsen wil ik graag persoonlijk afscheid nemen
 • Van de volgende mensen wil ik graag persoonlijk afscheid nemen
 • Als thuis blijven niet mogelijk is, dan wil ik naar een ziekenhuis, zorgcentrum, hospice

Wensen voor direct na overlijden

 • Wel/geen toestemming voor sectie
 • Wel/geen toestemming voor orgaantransplantatie (dit moet ook geregistreerd worden in donorregister)
 • Mag de naaste familie daarover beslissen?
 • Stel ik mijn lichaam ter beschikking van de wetenschap?
 • Wensen ten aanzien van de advertentie: tekst, krant, voor of na de uitvaart
 • Wensen ten aanzien van de rouwkaart: tekst, namen, voor of na de uitvaart
 • Locatie adressenlijst
 • Wensen ten aanzien van kleding en opbaring
 • Namen van personen die persoonlijk van het overlijden verwittigd moeten worden
 • Naam van de persoon die ik gevraagd heb als eindverantwoordelijke voor de uitvaart/afhandeling zakelijke dingen, enzovoort

Wensen betreffende de uitvaart

 • Welke begrafenisondernemer?
 • Begrafenis of crematie in stilte?
 • Eindverantwoordelijk voor de uitvoering is
 • Waar begraven:
  • Plaats
  • bestaand familiegraf
  • algemeen graf
  • koopgraf, voor hoeveel jaren en hoeveel personen
  • Waar de urn na crematie:
   • in urnenmuur
   • uitstrooien, waar?
   • bijzetten, waar?
 • Wensen betreffende de kist
 • Voorkeur voor vervoer naar begraafplaats: paarden/auto/ander vervoer, en de route
 • Opmerkingen over volgorde in de stoet
 • Voorkeur voor bepaalde dragers
 • In welke volgorde verlaten nabestaanden de begraafplaats
 • Wensen ten aanzien van afsluiting begrafenis en samenzijn na afloop

Wensen betreffende de rouwdienst

 • Wel of geen video- of audio-opname
 • Voorganger
 • Spreker(s)
 • Bijbelgedeelte(n)
 • Te zingen liederen
 • Andere muziek
 • Bij het graf
 • Overige wensen voor de rouwdienst

Na de uitvaart

 • Wensen ten aanzien van bedanken van aanwezigen en allen die meeleefden, kaart, inhoud kaart
 • Voorkeur voor bepaalde steen en tekst

Checklist voor nabestaanden
Overgenomen uit: P. Vermaat, Liever toch bezoek. Over de laatste eer, Boekencentrum, 2009.

 • Wie moeten persoonlijk gewaarschuwd worden
 • Wie sluit de ogen
 • Wie waarschuwt predikant en begrafenisondernemer en wie is bij het eerste gesprek aanwezig
 • Is er een begrafenisverzekering, een codicil en wie beheert de papieren
 • Welke kleren hebben voor de overledene de voorkeur
 • Welke kist en kan hij geopend blijven
 • Wie neemt wanneer de ringen af
 • Wie geeft de laatste zorg, ook van het haar, de bril, het gebit en andere vertrouwde dingen
 • Hoe worden de handen gelegd
 • Als niet thuis of op de kamer kan worden opgebaard, waar dan wel
 • Wie is bij het uitdragen aanwezig
 • Wie heeft de sleutel van het huis of de kamer en zorgt voor de dieren, de planten, de bloemen, de post
 • Komen er bezoektijden of is er doorlopend bezoek
 • Hoe worden rouwbrief en rouwadvertentie opgesteld en wie zorgen voor de adressering
 • Zijn er over begraven of cremeren geen duidelijke afspraken, dan heeft begraven de voorkeur, omdat het niet onomkeerbaar is
 • Bij crematie: is dit de wens van de overledene en wat gebeurt er met de as
 • Voor welke begraafplaats wordt gekozen
 • Een enkel, een dubbel graf of een grafkelder
 • Wie stelt de liturgie voor de dienst samen
 • Wie voeren voor de dienst nog het woord
 • Worden van de dienst beeld en/of geluidsopnamen gemaakt
 • Wie dragen de overledene, waar en wanneer
 • Is bij het dragen bepaalde kleding gewenst
 • Als er aparte volgauto’s zijn, hoeveel en voor wie
 • Welke volgorde in de stoet achter de overledene
 • Hoe vindt het afscheid bij het graf plaats, nadat de kist is gedaald
 • Blijft de naaste familie als laatste bij het graf
 • Als er aansluitend gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen is, waar vindt dat plaats en wie gaat waar staan
 • Als er na afloop gegeten wordt, wie heeft daarbij de leiding, de ouderling of iemand van de naaste familie
 • Wanneer en door wie wordt de bedankkaart of herinneringsbrief met eventuele herinneringsfoto samengesteld
 • Wanneer wordt er met wie over de steen gesproken en wie is bij de steenzetting aanwezig
 • Als het huis ontruimd moet worden, wanneer en wie is daar bij aanwezig
< Terug naar alle artikelen